جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 86 مدینه، شهر پیامبر (ص)

مطالعات اجتماعی پنجم: مبدا تاریخ صفحه 86

1- شما در چه سالی به دنیا آمده‌اید؟ 

1389 هجری شمسی

در زمان تولد شما چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مکه به مدینه می‌گذشته است؟

1431 سال

2- اکنون چه سالی است؟

1400 شمسی

چند سال شمسی از هجرت پیامبر از مکه به مدینه گذشته است؟

1443 سال

3- یک قرن، 100 سال است. آیا می‌توانید بگویید حدود چند قرن از هجرت پیامبر گذشته است؟

14 قرن

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …