آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 83 بازگشت از سفر حج

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 83

1- با توجه به نقشه‌ی شماره 1، دریاهای اطراف شبه جزیره‌ی عربستان را نام ببرید.

اقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ

2- با توجه به توضیحات پدر سارا، بگویید عربستان چه نوع آب و هوایی دارد.

گرم و خشک

3- روی نقشه‌ی شماره‌ی ٢، با علامت پیکان (←)، جهت قبله را در تبریز و بندرعباس و مشهد رسم کنید.

 

نقشه ایران شامل 

مشهد    تهران       تبریز

بندرعباس

دریای عمان                     خلیج‌فارس

که به سمت

شبه‌جزیره عربستان               مکه

                                 نشانه رفته است.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …