آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 77 زندگی در نواحی مختلف جهان

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 77

1- متن صفحه‌ی قبل را بخوانید و کاربرگه‌ی شماره‌ی 12 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 12

زندگی بر روی نواحی مختلف زمین

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …