جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 73 زندگی در نواحی مختلف جهان

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 73

1- به نقشه توجه کنید و نام قاره‌ها را بنویسید.

  • آسیا
  • آمریکا
  • استرالیا
  • آفریقا
  • اروپا

2- نام اقیانوس‌های جهان را بنویسید.

  • اطلس
  • هند
  • آرام
  • منجمد شمالی
  • منجمد جنوبی

3- روی یک کره‌ی جغرافیایی:

الف) کشور ایران و همسایه‌هایش را پیدا کنید و بگویید در کدام قاره قرار دارند.

کشور ایران و همسایه‌هایش همگی در قاره آسیا قرار دارند بجز ترکیه که نیمی جزء آسیا و نیمی جزء اروپاست.

ب) از هر قاره دو کشور نام ببرید.

آسیا: آذربایجان، چین

اروپا: فرانسه، آلمان

آفریقا: آفریقای جنوبی، کنیا

استرالیا: استرالیا، نیوزلند

آمریکا: کوبا، آرژانتین

4- چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟

به دلیل بزرگی این اقیانوس که قسمتی از آن در نیمکره شرقی و قسمتی در نیمکره غربی قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا