جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 70 حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 70

7- چند کره‌ی جغرافیایی به کلاس بیاورید و با راهنمایی معلم این خط‌ ها را روی آنها پیدا کنید. 

تصویر دو کره زمین که  در آنها:

طول جغرافیایی                                                                      عرض جغرافیایی

قطب                                                                                                قطب

نصف‌النهار                                                                                   موازی

شرق          غرب                                                                            شمال             جنوب

نصف‌النهار مبدأ                                                                    خط استوا

 

 

مشخص شده است.

8- کشور ایران را روی کره پیدا کنید و بگویید در نیمکره‌ی شمالی قرار دارد یا نیمکره‌ی جنوبی؛ در نیمکره‌ی شرقی است یا نیمکره‌ی غربی. چگونه پی بردید؟ 

ایران با توجه به خط استوا در نیمکره‌ی شمالی و با توجه به نصف النهار مبدا در نیمکره شرقی قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا