آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 68 حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 68

4- شما تاکنون چند بار به دور خورشید چرخیده‌اید؟ این نکته را چگونه می‌فهمید؟

4015 بار (سن ضرب در 365)

5- نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین چیست؟

پدید آمدن شب و روز

6- نتیجه‌ی حرکت انتقالی زمین چیست؟

پیدایش فصل‌ها

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …