آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 67 حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 67

1-  گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟ 

24 ساعت

2- جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ باتوجه به آن‌چه تاکنون آموخته‌اید، توضیح دهید.

حرکت زمین، زمانی که زمین به دور خورشید می‌گردد یک نیمه آن به سمت خورشید قرار گرفته که آن‌جا و روز و نیمه دیگر که نور خورشید به آن نمی‌خورد شب است. با حرکت زمین این اتفاق تکرار می‌شود.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …