جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 56 کشورهای همسایه (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 56

1- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟

جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان

2- همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟

افغانستان، پاکستان

3- آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران‌اند؟ 

بله

4- کم وسعت‌ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟ 

ارمنستان

5- کدام کشورهای همسایه، مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟

ترکمنستان، جمهوری آذربایجان

6- کدام کشور همسایه، مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟

پاکستان

7- آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کردهاید؟ به کدام کشور؟

خیر

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 19 چگونه تصمیم بگیریم؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 19 تصمیم‌گیری کنید. کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 و 4 را در …