جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 50 کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 50

2- میان وظایف اصلی حکومت‌ها و وظایفی که در نمودار بالا می‌بینید، چه شباهت‌هایی می‌توانید پیدا کنید؟

  • نوشتن قوانین و مقررات
  • رسیدگی به اختلاف‌ها و شکایات
  • انجام امور اجرایی

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی هشتم صفحه 7 تعاون (2)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 7 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق …