جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 3 من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 3

1- با راهنمایی معلم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب اهمیت داخل دایره‌ها بنویسید. سپس، بگویید چرا هر یک از این روابط برای شما اهمیت دارد.

  • پدر و مادر
  • خواهر و برادر
  • دوست و اقوام
  • معلم

این ارتباط برای من مهم است زیرا:

  1. احساس تنهایی نمی‌کنم و همیشه مرا دوست دارند و کمکم می‌کنند.
  2. نیازهایم برطرف می‌شود.
  3. احساس خود را ابراز می‌کنم.
  4. چیزهای زیادی می‌آموزم و از افکار آن‌ها مطلع می‌شوم.
دکمه بازگشت به بالا