آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 22 جمعت ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 22

1- جمعیت کلاس شما چندنفر است؟

36 نفر

2- با راهنمایی معلم، در این باره پرس ‌وجو کنید که جمعیت هر کلاس مدرسه و همچنین، جمعیت کل مدرسه‌ی شما چند نفر است.

جمعیت هر کلاس مدرسه تقریبا 35 نفر است که جمعیت کل مدرسه 400 نفر می‌باشد.

3- جمعیت کلاس ششم از جمعیت کلاس شما بیش‌تر است یا کمتر؟

بیش‌تر

4- اکنون کاربرگه‌ی‌ شماره‌ی (3) (جمعیت مدرسه‌ی‌ ما) را کامل کنید.

کاربرگه شماره 3

جمعیت مدرسه ما

با پرس و جو از دفتر مدرسه‌تان، تعداد دانش‌آموزان کلاس‌ها را یادداشت کنید. سپس نمودار جمعیت دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی را رسم کنید و پرجمعیت‌ترین و کم جمعیت‌ترین پایه‌ها را با رنگ‌های متفاوت نشان دهید.

تصویر نمودار 

 

پایه تعداد
اول 90 نفر
دوم 90 نفر
سوم 70 نفر
چهارم 68 نفر 
پنجم 72 نفر
ششم 80 نفر

پرجمعیت‌ترین کلاس: کلاس اول و دوم

کم جمعیت‌ترین کلاس: کلاس چهارم

5- آیا می‌توانید بگویید جمعیت شهر یا روستای محل زندگی شما تقریبا چندنفر است؟ 

بنابه آخرین آمار در سال نود و پنج سیصد و چهل و هشت هزار نفر

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …