جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 11 احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 11

7ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 2 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 2

احساس ترس

1ــ جدول را کامل کنید. موضوعاتی که از آنها می‌ترسید و میزان ترس خود را بنویسید.

چیزها یا موضوعاتی که از آن‌ها می‌ترسم ترس من: به جا یا نا‌ به‌جا میزان ترس
از جانوران موذی می‌ترسم نا به جا زیاد
ترس از روز قیامت  به جا زیاد
ترس از ارتفاع به جا زیاد
از خیابان به تنهایی رد شوم نا به جا  کم
ترس از تاریکی نا به جا متوسط

 

دکمه بازگشت به بالا