جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 93 گردشگری چیست؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 93

6- فرض کنید شما و خانواده‌تان به شهر قم سفر کردهاید. ابتدا جهت‌های شمال و جنوب و مشرق و مغرب را روی نقشه پیدا کنید. سپس با استفاده از راهنما، مسجد مقدس جمکران، دو مرکز خرید، دفتر فروش بلیت هواپیما، ایستگاه راه‌آهن و یک پارک را مشخص کنید و علمت بزنید. موقعیت هر کدام را نسبت به حرم مطهر مشخص کنید. مثال: ایستگاه راه آهن:غرب حرم

بوستان نرجس: در شمال غرب حرم

مراکز خرید: در شمال و جنوب حرم

دفتر فروش بلیت همواپیما: در شمال حرم

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 93

7- کاربرگۀ شمارۀ (14) محاسبۀ مسافت راه‌ها را روی نقشه انجام دهید. 

کاربرگه شماره 14

نقشۀ راه‌ها

1- با استفاده از مقیاس خطی و یک خط کش فاصله مکان‌های زیر را محاسبه کنید.

قزوین — تاکستان (35 کیلومتر)

محمدیه — قزوین (20 کیلومتر)

قزوین — بوئین زهرا (55 کیلومتر)

قزوین — هشتگرد (65 کیلومتر)

دکمه بازگشت به بالا