آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 80 منابع آب و خاک

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 80

3- میانگین بارش سالانه کشور ما حدود 230 میلیمتر است. روی نمودار مقابل این میانگین را با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

با توجه به نمودار چون ایران دارای بارش کم در طول سال است و جزء کشورهای کم باران است باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …