جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 78 جمعیت ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 78

6- متن بالا را بخوانید، سپس روی کاغذ جدولی با دوستون رسم کنید در یک ستون نام ناحیه و در ستون دیگر عوامل مؤثر در پراکندگی جمعیت آن ناحیه را بنویسید. مثال: 

نام منطقه علت تراکم (زیاد یا کم) جمعیت
دشت لوت و دشت کویر  کمبود بارندگی، آب و هوای گرم و خشک، خاک‌های شور و نامساعد
جلگه‌های کناره دریای خزر خاک حاصلخیز، باران کافی، هوای معتدل
ناحیه خوزستان داشتن معادن نفت و گاز
کوهپایه‌های البرز و زاگرس و دشت‌ها بارش، خاک و دما
دکمه بازگشت به بالا