آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 38 مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 38

1- به نظر شما باتوجه به آن‌چه درباره سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادله پول بهتر است؟ آیا راه‌های دیگری نیز برای مبادله می‌شناسید؟

بهترین شکل مبادله پول کارت اعتباری است و راه‌های دیگری مانند خرید ایترنتی برای مبادله وجود دارد.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …