جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 38 مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 38

1- به نظر شما باتوجه به آن‌چه درباره سرگذشت پول گفته شد کدام شکل مبادله پول بهتر است؟ آیا راه‌های دیگری نیز برای مبادله می‌شناسید؟

بهترین شکل مبادله پول کارت اعتباری است و راه‌های دیگری مانند خرید ایترنتی برای مبادله وجود دارد.

دکمه بازگشت به بالا