جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 35 تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 35

7- همفکری کنید و طرح و پیشنهاد بدهید: آیا می‌توانید در مدرسه فعالیت تولیدی داشته باشید؟

کارگاه تولید اغذیه برای تامین بوفه مدرسه

دکمه بازگشت به بالا