آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 2 من حق دارم

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 2

1- چند مورد از نعمت‌های الهی و حق برخورداری از آن‌ها را نام ببرید.

  • نعمت عقل 
  • قدرت اختیار
  • نعمت برخورداری از عشق و محبت
  • نعمت داشتن خانواده
  • نعمت خوراک و پوشاک

2- آیا همۀ انسان ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و … دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟

بله انسان‌ها با صرف نظر از تفاوت‌هایی که دارند مانند نژاد و قوم و رنگ پوست و ثروت و … حقوق طبیعی دارند و همگی انسان هستند و خداوند فطرت انسان‌ها را مشترک خلق کرده است.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …