جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 17 قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17

1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید.

شما میتوانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید. 

  • احترام به مسئولین مدرسه
  • حفظ نظم و انضباط در مدرسه
  • تمیز نگه داشتن کلاس‌ها و مدرسه
  • حضور به موقع در مدرسه
  • احترام به معلم هنگام وارد شدن به کلاس

2- نقد کنید: هر گروه مقررات پیشنهادی خود را بخواند و علل تعیین آن‌ها را توضیح دهد. سایر دانش‌آموزان بگویند آیا با این مقررات موافق‌اند یا نه؟ چرا؟ برای نقد مقررات توجه کنید که آیا مقررات پیشنهادی، واقع‌بینانه و قابل اجرا هستند؟ آیا این مقررات موجب بهتر شدن امور می‌شود؟ یا این مقررّات حقّی را از کسی ضایع نکرده است؟

برعهده خود دانش‌آموز می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا