جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 150 دانش و هنر در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 150

1- برای آنکه به برخی شباهت‌های زبان امروزی با پارسی باستان پی ببرید، کاربرگۀ شمارۀ (20) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 20

تحول و تداوم زبان فارسی

عکس: فارسی باستان و زبان پهلوی

1- آب

2- آتر/آذر

3- آرتاوَهیشتا

4- باز

5- بوسَر

6- بوهل

7- خرزنگ

8- دات

9- دوش خِم

10- راستگ

11- کی کوات

12- ماهیگ

13- وَهومن

14- وَهیشت

15- هورشید

16- هوتَر

17- پیشَگ

فارسی دری

داد (عدل،دادگری): 8

باج (خراج): 4

ماهی: 12

خرچنگ: 7

راسته: 10

پیشه: 17

خورشید: 15

بهشت: 14

پسر: 5

اردیبهشت: 3

بهمن: 13

آتش: 2

کیقباد: 11

آب: 1

پُل: 6

دژخیم: 9

هنر: 16

 

2- تحقیق کنید در کدام کشورها به جز ایران، مردم به زبان فارسی صحبت می‌کنند؟

افغانستان و تاجیکستان

دکمه بازگشت به بالا