جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 15 چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 15

همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما به وجود بیاید.

ممکن است بعضی از اعضای گروه بدون هماهنگی با مسئول گروه جاهایی بروند که ممکن است گم شوند یا خطرناک باشد.

2- اکنون نتیجۀ تصمیمات خودتان را به صورت مقررات اردو روی یک صفحه کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید.

بگویید هریک از این مقررات چگونه موجب حفظ حقوق افراد می‌شود.

  • زمان حرکت و گردش گروهی همه در زمان معین در مکان حضور داشته باشند.
  • هنگام خواب باصدای بلند حرف نزده و دیگران را اذیت نکنیم.
  • نسبت به وسایل دیگران و خود احساس مسئولیت کنیم.

3- یا همۀ اعضا حق اظهارنظر درباره موضوع را داشتند؟

بله همه اعضای گروه می‌توانند با رعایت ادب و احترام نظر خود را نسبت به برنامه‌های گروه اعلام کنند.

4- اگر پس از تصمیم‌گیری یک نفر با تصمیم شما مخالفت می‌کرد چه می‌کردید؟

دوباره درباره تصمیم خود فکر می‌کردم اگر اشتباه بود که نظر دیگران را قبول می‌کردم اما اگر درست بود سعی می‌کردم به آرامی و با حفظ آرامش و ادب دلیلم را به او بگویم و او را قانع می‌کردم.

دکمه بازگشت به بالا