جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 133 اوضاع اجتماعی ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133

1- متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانوادۀ امروزی را با خانواده ایران باستان پیدا و بیان کنید.

اهمیت داشتن خانواده، کانون بودن خانواده در تربیت فرزند، مهارت آموزی از پدر و مادر، اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133 

2- کاربرگۀ شمارۀ (19) شهرهای ایران باستان را کامل کنید.

کاربرگه شماره 19

شهرهای ایران باستان

1- با توجه به نقشه صفحه 126 و 127 کتاب درسی نام شهرهای دوره هخامنشی و دوره ساسانی را در قلمرو ایران کنونی در جدول بنویسید. 

نام شهرهای دوره هخامنشی: رگ (ری)، بابل، نیشابور، بیستون، شوش، نینوا، پاسارگاد، سارد و...

نام شهرهای دوره ساسانی: استخر، همدان، اهواز، فیروز آباد، ری شهر، بم، توس، کرمان، جیرفت

از مقایسه جدول بالا چه می‌فهمید؟

قلمرو هخامنشیان وسعت بالایی داشت.

2- چند شهر از دوره ایران باستان نام ببرید که در ایران امروز با همان نام قبلی یا نام دیگر وجود دارند.

ری، بم، توس، نیشابور، اهواز، نهاوند، جیرفت، کرمان، دامغان، فیروزآباد

دکمه بازگشت به بالا