جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 129 امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 129

10- به نظر شما کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب‌تر است؟ چرا؟

اختراع ارابۀ داس دار بود به دلیل اینکه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف، هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد.

دکمه بازگشت به بالا