جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 124 امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 124

1- به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا اسم داریوش روی این مهر، به سه نوع خط حک شده است؟

به دلیل وسعت قلمرو هخامنشیان که اقوامی با خط و زبان‌های مختلف را شامل می‌شد سه نوع خط رایج بود.

2- متن بالا را بخوانید و چند مورد از ویژگی‌های حکومت در ایران باستان را بنویسید.

شیوه حکومت پادشاهی بود، حکومت موروثی بود، قدرت مطلق شاهان در اموری مثل امور اداری، مذهبی و نظامی، شاهان حکومت خود را از جانب اهورامزدا می‌دانستند.

3- نظر و رأی مردم در حکومت‌های ایران باستان چه جایگاه و اهمیتی داشت؟

در بیش‌تر حکومت‌های ایران باستان، بیش‌تر تصمیمات توسط پادشاه گرفته می‌شد و به حرف مردم گوش نمی‌دادند ولی در بعضی شهرها مردم با شعارهایی حرف خود را به گوش مسئولین می‌رساندند که باعث جلب توجه می‌شد.

دکمه بازگشت به بالا