جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 120 آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 120

2- به تصویر نقش برجستۀ بیستون دقت کنید. به نظر شما چرا شاهان دستور میدادند چنین نقش برجسته‌هایی روی سنگ‌ها
کنده شود؟

چون هنر حجاری در آن زمان بسیار رونق داشت پادشاهان از آن هنر برای ایجاد اثری ماندگار از خود و جایگاه نظامیشان در جهان استفاده می‌کردند.

دکمه بازگشت به بالا