جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 119 آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 119

1- یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشۀ قلمرو هخامنشیان در صفحه 126 کتاب توجه کنید و سپس بگویید کدام یک از کشورهای امروزی، در زمان هخامنشیان جزء قلمرو ایران بودند.

در زمان هخامنشیان کشورهای قفقاز،افغانستان، ازبکستان،ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان،، قزاقستان، تاجیکستان عراق، تونس ارمنستان ، اردن، سوریه، مصر، لیبی، و اروپای امروز و قسمت‌هایی از هندوستان امروزی جزء قلمرو هخامنشیان بوده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا