آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 61 اصفهان نصف جهان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 61

فعالیت 3:

به تصاویر مسجد امام و مسجد شیخ​‌لطف‌الله دقت کنید. مهمترین تفاوتی که در این دو مسجد مشاهده می‌کنید، چیست؟

مسجد امام گلدسته دارد ولی مسجد شیخ‌ لطف‌الله فقط گنبد دارد. همچنین رنگ گلدسته مسجد امام فیروزه‌ای ولی رنگ گلدسته مسجد شیخ لطف‌الله به رنگ زرد نخودی است.

 

فعالیت 4:

با توجه به مطالبی که در این درس آموختید، انواع فنون و هنرهایی را که در ساختن بناهای تاریخی اصفهان به کار رفته است، فهرست کنید؛ مثال: کاشی‌کاری،…… .

کتیبه، سنگ‌کاری، خطاطی، گچ‌بری، نقاشی مینیاتوری و …

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …