آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 49 پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 49

با راهنمایی معلم، موارد زیر را روی خط زمان نشان دهید و بگویید هریک از این افراد در چه زمانی زندگی می‌کرده‌اند.

ابوریحان بیرونی 440 – 362 هجری نیمه ی دوم قرن چهارم ـ نیمه ی اول قرن پنجم

زکریای رازی 313 – 251 هجری نیمه دوم قرن سوم – نیمه اول قرن چهارم

خیام 517 – 429 هجری ← نیمه اول قرن پنجم – نیمه اول قرن ششم

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …