جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 48 پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 48

فعالیت 2:

الف ـ در دوره‌ی اسلامی به دانشمندان، حکیم می‌گفتند. چون آن‌ها علوم مختلف را می‌دانستند و در چند علم، استاد بودند. آیا می‌توانید با توجه به مطالب این درس چند مثال بزنید؟

خیام، خوارزمی، ابوریحان بیرونی و…

ب ـ در دوره‌ی اسلامی ، اغلب دانشمندان کتاب‌های خود را به زبان عربی می‌نوشتند. به نظر شما چرا چنین کاری می‌کردند؟

 چون در آن دوره زبان علمی و رسمی مسلمانان عربی بود و علت آن این بود که در آن دوره مسلمانان در زمینه علوم مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشتند.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی هشتم صفحه 7 تعاون (2)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 7 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق …