آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 42 انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 42

فعالیت 5:

کاربرگه‌ی شماره‌ی 12 را انجام دهید.

کاربرگه 12: مراقبت از مصرف انرژی

همراه با اعضای خانواده در مصرف درست انرژی همکاری کنید و در مدت یک هفته کارهایی را که در این زمینه انجام داده‌اید، در جدول بنویسید.

به عهده دانش‌آموز 

 

 

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …