جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 40 انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 40

فعالیت 1:

آیا تاکنون از وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند مانند ماشین حساب نوری استفاده کرده‌اید؟ اگر از این نمونه وسایل دارید به کلاس بیاورید و آنها را با وسایلی که با باتری کار می‌کنند، مقایسه کنید و مزیت آنها را بگویید.

مزیت: از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند و این انرژی تجدیدپذیر و تمام ناشدنی است. همچنین هوا را آلوده نمی‌کند.

 

فعالیت 2: 

کاربرگه‌ی شماره‌ی 11 را کامل و انواع انرژی‌ها را با هم مقایسه کنید.

کاربرگه 11: مقایسه‌ی انواع انرژی‌ها

انواع انرژی را با هم مقایسه و جدول را کامل کنید.

عکس:

 • انرژس بسیار زیادی تولید می کند.
 • هزینه ی تحقیقات و وسایل نصب آن گران است.
 • تمام نمی شود و قابل تجدید است.
 • آلودگی ندارد.
 • موجب آلودگی محیط می شود.
 • ذخیره ی آن تمام می شود و غیرقابل تجدید است.
 • ارزان است.
 • زباله های اتمی برای محیط زیست خطرناک است.

 

انرژی: نفت

خوبی ها(مزایا):

 • ارزان است.

بدی ها(معایب):

 • ذخیره ی آن تمام می شود و غیر قابل تجدید است.
 • موجب آلودگی محیط می شود.

انرژی: خورشیدی/ جواب:

خوبی ها(مزایا):

 • آلودگی ندارد.
 • تمام نمی شود و قابل تجدید است.

بدی ها(معایب):

 • هزینه ی تحقیقات و وسایل نصب آن گران است.

 

انرژی: گاز/ جواب:

خوبی ها(مزایا):

 • ارزان است.

بدی ها(معایب):

 • ذخیره ی آن تمام می شود و غیرقابل تجدید است.
 • موجب آلودگی محیط می شود.

انرژی: باد/ جواب:

خوبی ها(مزایا):

 • آلودگی ندارد.
 • تمام نمی شود و قابل تجدید است.

بدی ها(معایب):

 • هزینه ی تحقیقات و نصب آن گران است.

انرژی: آب جاری/ جواب:

خوبی ها(مزایا):

 • آلودگی ندارد.
 • تمام نمی شود و قابل تجدید است.

بدی ها(معایب):

 • هزینه ی تحقیقات و نصب آن گران است.

انرژی: انرژی هسته ای(اتمی)/ جواب:

خوبی ها(مزایا):

 • انرژی بسیار زیادی تولید نمی کند.

بدی ها(معایب):

 • زباله های اتمی برای محیط زیست خطرناک است.

 

دکمه بازگشت به بالا