جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 36 طلای سیاه

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 36

فعالیت 2:

با توجه به آنچه درباره‌ی آب و هوا و روده‌ای ایران می‌دانید، بگویید چرا در کشور ما تو لید برق‌آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟

چون میانگین بارندگی در ایران نسبت به جهان کمتر است و بیشتر نواحی ایران را خشک و نیمه خشک تشکیل می‌دهد.

 

فعالیت 3:

برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی؟ چرا؟

برق آبی بهتر است چون آلودگی ایجاد نمی‌کند.

دکمه بازگشت به بالا