جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 32 محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 32

فعالیت 6:

اگر قرار باشد کشاورزی کنید، دوست دارید چه محصولی بکارید؟ چرا؟

پسته، چون هم خاک زمین کشاورزی ما مناسب برای کاشت این نوع محصول هست و هم در زمان بارآوری درآمد بسیار خوبی خواهد داشت.

 

فعالیت 7: 

کاربرگه‌ی شماره‌ی ٩ را کامل کنید.

کاربرگه 9: از تولید به مصرف

1ــ مراحل تولید نان را به ترتیب شماره‌گذاری کنید:

عکس: انبار گندم، نانوایی، کشاورز دانه می کارد، ماشین حمل بار آرد، کشاورزان گندم ها را برداشت می کنند، کشاورزان گندم ها را آبیاری می کنند، کارخانه آرد

جواب: شماره 1: کشاورز بذر می کارد.

شماره 2: کشاورزان دانه ها  را آبیاری می کنند.

شماره 3: کشاورزان گندم ها را برداشت می کنند.

شماره 4: گندم ها را به انبار می برند.

شماره 5: گندم ها را به کارخانه آرد می برند.

شماره 6: گندم هایی که به آرد تبدیل شده اند را با کامیون بار می زنند.

شماره 7: آردها را به نانوایی می برند و نانوا با آن ها برای ما نان درست می کند.

 

 

٢ــ اکنون تابلوی مربوط به کاشت را با رنگ سبز، داشت را با رنگ زرد و برداشت را با رنگ قهوه‌ای مشخص کنید.

جواب: عکس کشاورز که دانه می کارد سبز می شود.

عکس کشاورزان که دانه ها را آبیاری می کنند زرد می شود.

عکس کشاورزان که محصولات را برداشت می کنند قهوه ای می شود.

دکمه بازگشت به بالا