جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 110 مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 110

شرح حال شخصیت‌های این درس را بخوانید. چه ویژگی‌های مشترکی در همه‌ی آن‌ها وجود دارد؟ فهرست کنید. گفت‌وگو کنید.
از مطالعه‌ی این سرگذشت‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر در آن زمان به دنیا می‌آمدید، دوست داشتید در کنار کدامیک از این شخصیت‌ها قرار می‌گرفتید و چطور او را یاری می‌کردید؟

استعمار ستیزی، شهادت طلبی، شجاعت، وطن دوستی، بیگانه‌ستیزی

دکمه بازگشت به بالا