آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 109 استعمار چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 109

بحث گروهی: متن بالا را بخوانید و بگویید چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود؟

زیرا ایران از لحاظ موقعیت‌های جغرافیایی و منابع و معادن موقعیت ویژه‌ای دارد.

کدام کشورها در امور ایران دخالت می‌کردند؟

روسیه، انگلیس، آمریکا

این امتیازات و دخالت‌ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟

باعث وابستگی به کشورهای استعمارگر و درنتیجه عدم پیشرفت و همچنین باعث غارت منابع ملی کشور شد.

به‌نظر شما چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه‌ی دخالت می‌دادند؟

زیرا این پادشاهان دست‌نشانده‌ی استعمارگران بودند و برای تثبیت جایگاه خود مجبور بودند از آن‌ها اطلاعت کنند.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …