جواب مطالعات اجتماعی ششم صفحه 108 استعمار چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 108

فعالیت 2:

به‌طور گروه‌ی کار برگه‌ی شماره‌ی ٢٦ را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه 26: علت‌های پیدایش استعمارگری

جدول را کامل کنید.

عکس: علت یعنی چرا یک چیز اتفاق می افتد؟

معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علت ها به وجود می آید.

معلول(نتیجه): اروپاییان قدرتمند شدند و به سرزمین های جدید رفتند و مردم آن سرزمین ها را استعمار کردند و به تسلط خود در آوردند.

جواب:

علت ها:

  • علوم و فنون اسلامی از طریق تجارت به اروپا
  • پیشرفت قابل توجه اروپاییان در علم و هنر
  • رشد بازرگانی و تجارت و در نتیجه رشد شهرنشینی و تغییر سبک زندگی
  • اکتشافات جغرافیایی پیشرفت در دریانوردی و کشف سرزمین های جدید
دکمه بازگشت به بالا