جواب قرآن چهارم صفحه 7 درس اول

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین دوم صفحه 7

 

قرآن چهارم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 7

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن وصل کنید.

حتما ببینید

جواب قرآن ششم صفحه 12 درس دوم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 12