جواب قرآن پنجم صفحه 16 تمرین درس دوم

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 16

در عبارات تمرین بالا، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها، با فلش وصل کنید.

دکمه بازگشت به بالا