جواب قرآن هفتم صفحه 99 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس یازدهم

آموزش مفاهیم صفحه99

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نجات دادیم،اندوه و ناراحتی،رفت،ندا کرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ذهب

ظن

نادی

سبحان

کنت

نجینا

غم

کذلک

رفت

گمان کرد

ندا زد،صدا زد

پاک و بی عیب است

بودم،هستم

نجات دادیم

غم،اندوه

این چنین

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-اذ ذهب: هنگامی که رفت

2-فظّن:پس گمان کرد

3-فنادی فی الظلمت:پس صدا زد در تاریکی ها

4-لا اله الا انت: نیست معبودی جز تو

5-سبحان الله: پاک و بی عیب است خدا

6-سبحانه:پاک و بی عیب است او

7-سبحانک انت ولینا: تو پاک و بی عیب هستی تو سرپرست ما هستی

8-نجینه من الغم:نجات دادیم او را از غم

دکمه بازگشت به بالا