جواب قرآن هفتم صفحه 91 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس دهم

آموزش مفاهیم صفحه91

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیش از،تسبیح گوی،صبور و شکیبا باش،روزی،بهتر،بهترین،پرهیزکاری،عاقبت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اصبر

سبح

قبل

رزق

خیر

نحن

عاقبة

تقوی

صبور و شکیبا باش

تسبیح گوی

قبل از،پیش از

روزی

خوب،بهتر،بهترین

ما

عاقبت

تقوا،پرهیزکاری

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-فاصبر علی ما یقولون: پس صبور و شکیبا باش  بر آنچه می گویند

2-بحمد ربک: همراه با ستایش پروردگارت

3-قبل طلوع الشمس: پیش از طلوع خورشید

4-قبل غروبها: پیش از غروبش

5-رزق ربک خیر: روزی پروردگارت بهتر است

6-والعاقبة للتقوی: و عاقبت برای پرهیزکاری است

دکمه بازگشت به بالا