آخرین خبرها

جواب قرآن هفتم صفحه 87 انس با قرآن در خانه

صفحه87

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-تنزیلا ممن خلق الارض و السموت العلی

(قرآن)نازل شده از سوی کسی است که آفرید زمین و آسمان هایی بلند را

2-له ما فی السموت و ما فی الارض و ما بینهما

برای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو است.

3-الذی جعل لکم الارض مهدا

کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش و آسایش

و سلک لهم فیها سبلا

و درست کرد برایتان در آن راه هایی را

و انزل من السماء ماء

و نازل کرد از آسمان آبی را

ج)از صفحه313قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لا اله الا انا:هیچ معبودی جز من نیست

قال القها: گفت آن را بیفکن

من لسانی:از زبانم

د)از صفحه313 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره نماز جست و جو کرده و آن را همراه با معنا بنویسید.با دقت در این پیام بگویید که این کلام زیبا به چه سؤال مهمی درباره نماز پاسخ می دهد. 

متن:و اقم الصلوة لذکری

ترجمه: و برای یاد کردن من نماز را به پا دار

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …