جواب قرآن هفتم صفحه 87 انس با قرآن در خانه

صفحه87

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-تنزیلا ممن خلق الارض و السموت العلی

(قرآن)نازل شده از سوی کسی است که آفرید زمین و آسمان هایی بلند را

2-له ما فی السموت و ما فی الارض و ما بینهما

برای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه بین آن دو است.

3-الذی جعل لکم الارض مهدا

کسی که قرار داد برای شما زمین را محل آرامش و آسایش

و سلک لهم فیها سبلا

و درست کرد برایتان در آن راه هایی را

و انزل من السماء ماء

و نازل کرد از آسمان آبی را

ج)از صفحه313قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

لا اله الا انا:هیچ معبودی جز من نیست

قال القها: گفت آن را بیفکن

من لسانی:از زبانم

د)از صفحه313 قرآن کریم یک پیام زیبا و کوتاه قرآنی درباره نماز جست و جو کرده و آن را همراه با معنا بنویسید.با دقت در این پیام بگویید که این کلام زیبا به چه سؤال مهمی درباره نماز پاسخ می دهد. 

متن:و اقم الصلوة لذکری

ترجمه: و برای یاد کردن من نماز را به پا دار

دکمه بازگشت به بالا