جواب قرآن هفتم صفحه 83 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه83

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

انسان،کار،پرستش،وحی می شود،ملاقات

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

انا

یوحی

لقاء

عمل

صالح

عبادة

بشر

اِنَّما،اَنَّما

من

وحی می شود

ملاقات،دیدار

عمل،کار

خوب،شایسته

عبادت،پرستش

بشر،انسان

فقط

فعالیت دوم

با دقت در محل درست و نادرست ترجمه کلمه«اِنَّما»ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.

1-قل اِنَّما انا بشر مثلکم:بگو همانا من انسانی هستم مانند شما

2-یوحی الی:وحی می شود به من

3-اَنَّما الهکم اله واحد: معبود شما فقط خدای یکتاست

4-لقاء ربه:دیدار پروردگارش

5-عملا صلحا: کار خوب

دکمه بازگشت به بالا