جواب قرآن هفتم صفحه 75 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس هشتم

آموزش مفاهیم صفحه75

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

غار،مهیا کن،نازل کرد،بهتر،زینت

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

انزل

جعلنا

زینة

احسن

اذ

کهف

آت

لدن

نازل کرد،فرو فرستاد

قرار دادیم

زینت،زیبایی

بهترین،بهتر

وقتی که،هنگامی که

غار

ببخش به،بده به

نزد

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الحمد لله الذی:سپاس و ستایش برای خدایی است که

2-انزل علی عبده الکتب: نازل کرد بر بنده اش قرآن را

3-انا جعلنا: قطعا قرار دادیم

4-ما علی الارض: آنچه بر روی زمین است

5-زینة لها: زینتی برایش

6-الی الکهف: به سوی غار

7-فقالوا ربنا: پس گفتند پروردگارا

8-ءاتنا من لدنک: ببخش به ما از نزدت(جانب خودت)

دکمه بازگشت به بالا