آخرین خبرها

جواب قرآن هفتم صفحه 71 انس با قرآن در خانه

صفحه71

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمـه این عبـارات قرآنـی را که در صفحـات بالا آمده است کامل کنید و شمارهٔ آیهٔ مربوط را مقابل آن بنویسید.

1-ان شیطن کان للانسان عدوا مبینا

همانا شیطان برای انسان است دشمنی آشکار.

2-ان عبادی لیس لک علیهم سلطن

قطعا بندگانم ، نیست بر تو (ای شیطان)بر آنها هیچ تسلطی.

3-انه کان بکم رحیما

قطعا او.(خدا) بر شما مهربان است

4-ان فضله کان علیک کبیرا

قطعا فضل و رحمت او بر تو (ای پیامبر) بزرگ است(و بسیار).

ج)از صفحه291 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

بِمِثل هذا القرءان: مانند این قرآن

قُل لَئن اجتَمَعَتِ: بگو اگر متفق شوند

فی السّماء: در آسمان

د)از صفحه290 قرآن کریم یک پیام قرآنی کوتاه و زیبا دربارهٔ پیروزی حق بر باطل یافته و آن را همراه با ترجمه بنویسید. آیا خاطره ای درباره این پیام دارید یا از دیگران شنیده اید؟ آن را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید. 

متن: جاء الحق و زهق الباطل

ترجمه: حق آمد و باطل نابود شد

حتما ببینید

جواب قرآن نهم صفحه 19 انس با قرآن در خانه

صفحه19 انس با قرآن در خانه ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید 1-و …