جواب قرآن هفتم صفحه 70 آموزش مفاهیم

جلسه دوم از درس هفتم

آموزش مفاهیم صفحه70

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

روشن،بگو،ستمگران،دشمن،پوچ و بیهوده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

قل

باطل

کان

ظالمین

عدو

مبین

بگو

باطل،پوچ و بیهوده

بود،است

ظالمان،ستمگران

دشمن

آشکار،روشن

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-قل جاء الحق: بگو حق آمد

2-شفاء و رحمة للمؤمنین: درمان(شفا) و رحمتی برای مؤمنان

3-ان فضله: قطعا رحمت و بخشش او

4-کان علیک کبیرا: بر تو بزرگ است

5-ان الشیطن: قطعا شیطان

6-عدوا مبینا: دشمنی آشکار

دکمه بازگشت به بالا