جواب قرآن هفتم صفحه 51 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس پنجم

آموزش مفاهیم صفحه51

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعا،نماز،آسمان،باایمان،پدر و مادرم،روز،می دانی،سپاس و ستایش،شنوا

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سماء

حمد

سمیع

مقیم 

صلاة

ذریة

دعاء

یوم

والدی

مؤمن

آسمان

سپاس و ستایش

شنوا

برپاکننده

نماز

فرزند،نسل

دعا،درخواست

روز

پدر و مادرم

مؤمن،باایمان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-الحمد لله:سپاس و ستایس برای خداست

2-سمیع الدعاء:شنوای دعا

3-مقیم الصلاة:برپاکننده نماز

4-لوالدی:برای پدر و مادرم

5-للمؤمنین:برای مؤمنان

6-من ذریتی:از فرزندم(نسلم)

7-فی السماء:در آسمان

دکمه بازگشت به بالا