جواب قرآن هفتم صفحه 42 آموزش مفاهیم

جلسه اول از درس چهارم

آموزش مفاهیم صفحه42

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

این،تو،نیکوکار،شما،بسیار آمرزنده،گفتند،آیا،گناهان،نادان

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

اَ،هل

انتم

جاهل

انت

هذا

محس

غفور

قالوا

لـَ

آیا

شما

نادان،بی خرد

تو

این

نیکوکار

بسیار آمرزنده

گفتند

قطعا

فعالیت دوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-بیوسف و اخیه: با یوسف و برادرش

2-اءنک لانت یوسف: آیا تو همان یوسف هستی؟

3-هذا اخی: این برادر من است.

4-اجر المحسنین: پاداش نیکوکاران

5-قالوا یا ابانا: گفتند ای پدر ما

6-هو الغفور الرحیم: او بسیار آمرزنده و مهربان است

دکمه بازگشت به بالا