جواب قرآن هفتم صفحه 25 انس با قرآن در خانه

صفحه 25

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

1-قل یاایها الناس

بگو ای مرد

قد جاءکم الحق من ربکم

قطعا آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان

2-الی الله مرجعکم

به سوی خدا است بازگشت شما

3-و هو علی کل شیء قدیر

و او بر هر چیزی تواناست.

ج)از صفحه223 قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

ان کنتم صادقین: اگر راستگو بودید

علی الظالمین: بر ستم کاران

د)ترجمه این دو پیام زیبای قرآنی را کامل کرده،درباره آنها بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید.خوب است آنها را حفظ کنید. 

و هو الغفور الرحیم

و او بسیار آمرزنده مهربان است.

و هو علی کل شیء قدیر

و او بر هر چیزی تواناست

دکمه بازگشت به بالا