جواب قرآن هفتم صفحه 20 درس اول

جلسه دوم از درس اول قرآن هفتم

صفحه20

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده،کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

انَّ

لِ

ما

فی

وعد

لکنّ

اکثر 

هم

یا ایّها

ناس

مِن

کم

هُدًی،هدی

رحمة

قطعا

برای

آنچه

در

وعده

لیکن،ولی

بیشتر

آنها،شان

ای

مردم

از،از سوی

شما،تان

هدایت

رحمت،لطف

فعالیت دوم

این ترکیب ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

لـِ+الله=للهِ:برای خدا

لـِ+المومنینَ=لِلمومنینَ:برای مومنان

لـِ+النّاس=لِلناس:برای خدا

فعالیت سوم

این ترکیب ها را معنا کنید.

1-ما فی السّموت و الارض

آنچه در آسمان ها و زمین است

2-وعدالله

وعده ی خدا

3-اکثرهم

بیشترشان

4-یا ایّها النّاس

ای مردم

5-موعظةٌ من ربّکم

موعظه و پندی از پروردگارتان

6-هدًی و رحمة للمومنین

هدایت و رحمت برای مومنان

دکمه بازگشت به بالا