جواب قرآن هفتم صفحه 110 درس دوازدهم

جلسه دوم از درس دوازدهم

آموزش مفاهیم صفحه110

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

مهربانان،خلق کردیم،رحم و مهربانی کن

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

خلقنا

ملک

کریم

اغفر

ارحم

راحمین

خلق کردیم،آفریدیم

فرمانروا

ارزشمند،گرانقدر

بیامرز

رحم و مهربانی کن

مهربانان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1-خلقنکم: آفریدیم شما را

2-الملک الحق: فرمانروای درستی

3-رب اغفر: پروردگارا بیامرز

4-خیر الراحمین:بهترین مهربانان

دکمه بازگشت به بالا